Zlatoweb - nejlepší nabídka zlata na trhu!

Proč investovat do zlata? Proč kupovat u nás? Cena zlata a stříbra Zlaté slitky Kontakty, objednávky
Zlatoweb.cz - portál pro nejvýhodnější nákup zlata a stříbra
České zlaté mince České stříbrné mince Stříbrné mince do 1993 Ostatní zlato a stříbro Bonusy - zboží zdarma

Objednávky, dotazy:
e-mail: miniceny@seznam.cz
e-mail: zlatoweb@gmail.com
telefon: 608 732 900

Firemní údaje:
prodej zlatých mincí ČNB a zlatých cihel: zlatoweb.cz s.r.o., IČ 01910183
číslo účtu: 2300446329/2010 (Fio)

prodej zlatých mincí ČNB a zlatých cihel: Alfa dejvická spol s r.o., IČ 14407213
číslo účtu: 2002177212/2010 (Fio)

prodej medailí a stříbrných mincí: miniceny.cz s.r.o., IČ 27394808
číslo účtu: 2400025206/2010 (Fio)

Na domovské adrese společností, ani na žádných jiných veřejně dostupných adresách není skladováno žádné zboží.
Expedice probíhá pouze na základě sjednaného obchodu, po vyzvednutí zboží z bankovního sejfu.
Případné reklamace se vyřizují e-mailovou korespondencí.

Obchodní podmínky

a) Informace o prodávajícím
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1. Prodávajícím je společnost miniceny.cz s.r.o, se sídlem 150 00 Praha 5, Na Neklance 3233/40, IČ 27394808,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110043.
2. Prodávajícím je společnost zlatoweb.cz s.r.o, se sídlem 160 00 Praha 6, Heinemannova 2695/6, IČ 01910183,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213249.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

b) Kontaktní údaje
Email: miniceny@seznam.cz
Telefon: 608732900 (jen pokud věc nelze vyřídit e-mailem)

c) Způsoby platby
Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího
- Platba převodem před dodáním zboží, nebo dobírkou. Máte možnost využít také standardní bankovní převod nebo platbu složenkou.

d) Způsob dodání zboží
Zákazník může využít několik způsobů dodání zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob dodání zboží je v kompetenci kupujícího.
- Platba předem, doručení Českou poštou, je možné i zaslání na dobírku.

e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) na dodávku vstupenek na sportovní a kulturní akce.

f) Reklamační podmínky
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

g) Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

h) Náklady na dodání zboží
Náklady na přepravu hradí kupující, ceny za dopravu jsou následující:
Platba předem 50 Kč, není-li uvedeno jinak
Přepravné v případě zakoupení několika předmětů: vždy se platí pouze jedno poštovné bez ohledu na počet předmětů v zásilce.

i) Ceny zboží
Všechny uvedené ceny jsou konečné, nebude k nim připočítána DPH (nejsme plátci DPH)

Kontakt
Telefon: +420 608 732 900
- volejte, prosím, jen v nejnutnějších případech a jen tehdy, když věc nelze vyřídit e-mailem. Pokud nejsem u počítače, stejně Vám nemohu pomoci. Denně vyřizujeme desítky objednávek, nemohu si vše pamatovat. Použijte e-mail, odpovíme co nejdříve! Neposílejte SMS, odpovídám pouze e-mailem.

E-mail:
miniceny@seznam.cz
Pokud budete mít jakoukoli připomínku, reklamaci apod., obraťte se na nás, obratem vyřešíme.

Zákon nám ukládá seznámit kupující s tímto textem:
Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.